Enderroc de la resclosa de la riera de Rajadell dins el projecte de renaturalització de Can Poc Oli per a la recuperació de la biodiversitat

És una de les accions que s’han plantejat per reconstruir els processos naturals afectats per les actuacions humanes. L’actuació comportara millores en la qualitat de l’aigua i la biodiversitat, i reduira el risc d’inundació. Es recuperara la connectivitat longitudinal del riu, deixant pas lliure a peixos i sediments per aquest tram de riera, que es connectara de nou amb el riu Cardener.

Aquest divendres s’ha iniciat l’enderroc de la resclosa de la riera de Rajadell, al seu pas per Can Poc Oli. Es tracta d’una de les accions previstes dins el projecte de renaturalització que s’esta duent a terme en aquesta zona, una iniciativa pionera que busca recuperar biodiversitat i fer-la més rica -fent créixer el número d’especies animals i vegetals- restablint les dinamiques naturals alterades pels impactes humans i ajudant la natura perque pugui fer el seu curs. El projecte es du a terme en una finca municipal de 6 hectarees, a la confluencia de la riera de Rajadell i el riu Cardener.

La retirada de la resclosa és l’actuació més visible que s’ha fet fins ara. El calaix de formigó existent protegeix una antiga canalització que boIT)bava aigua cap als camps de la riba esquerra. Fa uns anys, una riuada es va emportar la caseta que protegia la bomba, així com la mateixa bomba, i el calaix va quedar inutilitzat. Actualment, l’aigua queda entollada aigües amunt al llarg d’uns quants centenars de metres, fet que provoca que la zona de sobre la presa acumuli grans quantitats de sediment, dificultant la presencia de vida aquatica en aquest indret, tal com va demostrar l’estudi fet pel Centre d’Estudis deis Rius Mediterranis que, a través de la pesca electrica, va comprovar que en aquest tram no hi viu ni un sol peix, mentre que aigües amunt i aigües avall sí que hi ha certa diversitat piscícola, amb una forta presencia d’especies invasores en ambdós casos.

Amb l’enderroc de la resclosa, es recuperara la connectivitat longitudinal del riu, deixant pas lliure a peixos i sediments per aquest tram de riera, que es connectara de nou amb el riu Cardener. Aixo hauria de ser especialment positiu per algunes especies de peixos autoctones que viuen en rius cabalosos com el Cardener, pero que a l’hora de la fresa (posta d’ous) busquen rieres amb poc cabal com la riera de Rajadell, ésa dir, fan petites migracions fins ara impedides per aquesta resclosa.

Una altra de les millores esperades és en la qualitat fisicoquímica de l’aigua que, segons diversos controls fets en el marc del projecte ‘Llegim el riu’, era molt baixa en aquest tram, per acumulació de nitrats. El fet que l’aigua corri i s’oxigeni millora automaticament la qualitat de l’aigua i, d’aquesta manera, es millora també la capacitat d’acollir-hi vida.
També s’esperen canvis pel que fa a la morfologia de la riera i la flora que hi viu. Fins ara, tot el tram inundat era molt homogeni i estatic al llarg de l’any, dins i fora de l’aigua, jaque la lamina d’aigua no salia variar excepte en grans secades. Sense la resclosa, el nivel! de l’aigua sera més baix {fet que de retruc reduira el risc d’inundació de les terres circumdants) i anira oscil-lant constantment al llarg de l’any, la qual cosa permetra que apareguin i desapareguin comunitats d’herbes o platges de codols, elements indispensables pera la vida de certes especies animals.

Es preveu que temporalment, un cap eliminada la resclosa, quedi molt llot al descobert. Precisament, es fa l’actuació a l’inici de la tardar perque hi ha més probabilitats que plogui i que una crescuda de la riera se’ls pugui endur.

L’actuació té un cost de 3.569,5 euros i esta finan,ada per l’Ajuntament de Manresa. Forma part, també, de la política de millora del riu Cardener pactada amb !’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) a través del programa de custodia fluvial 2021,2024.

Més accions del projecte de renaturalització

El projecte de renaturalització preveu altres accions per reconstruir !’ecosistema natural i augmentar la biodiversitat, com l’enderroc de l’antiga discoteca Krono’s (en els seus últims temps coneguda com a Pont Aeri) i del seu aparcament o la supressió de l’activitat agrícola d’una parcel·la. Fins ara, ja s’ha suprimit l’activitat agrícola existent i s’ha lligat el finan,ament per retirar el paviment de l’aparcament de la discoteca, a partir de la segona meitat del 2023, a través d’una subvenció de 200.000 euros deis Fans Next Generation deis Plans de Sostenibilitat Turística 2021. Amb aquests diners, també es preveu ordenar la zona d’aparcament i tancar-ne l’accés al públic per impedir que hi hagi abocaments o actituds incíviques. Aquesta setmana, i grades a una col-laboració amb el programa ‘Buen Vecino’ de !’empresa Bimba, s’ha retirat una quantitat important de deixalles que s’havien abocat en aquesta zona. Pel que fa a l’enderroc de la discoteca, tal com ja es va explicar a la presentació del projecte que es va fer el passat febrer, es podra afrontar si s’aconsegueixen les subvencions necessaries.
Fer recerca i divulgar-la

El projecte compta amb una vessant científica, educativa i divulgativa que permetra fer recerca sobre el terreny i documentar-la, convertint la zona en una gran aula d’educació ambiental a l’aire lliure, en col·laboració d’entitats, centres educatius i de la UPC. Des del passat febrer s’han estat recopilant dades per poder tenir el maxim d’informació de l’estat inicial de
!’ecosistema, i poder-lo comparar en un futur, un cap la renaturalització vagi avan,ant. S’han fet, per exemple, vals amb dron, per tal que la UPC pugui comen,ar a fer estudis de cobertura vegetal del terreny, i també inventaris de plantes (a través de la lnstitució Catalana d’Historia Natural), artropodes i ocells (a través de Bages Biodiversitat). Paral·lelament, s’hi han fet diverses activitats d’educació ambiental, com inspeccions de l’estat ecolbgic del riu (algunes organitzades pel Pare de fa Sequía, i les altres dins del projecte ‘Llegim el Riu’) o jornades de voluntariat per retirar deixalles, a carrec de Creu Roja.

Que és la renaturalització?

El projecte de Can Poc Oli beu de la tendencia europea del rewilding, que fonamenta la seva acció en ajudar la natura perque pugui fer el seu curs, permetent que els ecosistemes evolucionin amb el mínim d’intervenció humana. L’objectiu no és només revertir la perdua de biodiversitat, sinó fer que aquesta biodiversitat sigui més rica, fent créixer el número d’especies animals i vegetals.

(Vistes 35, 1 Vistes avui)

Contingut Relacionat

La nostra web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Consulta la nostra política de cookies per obtenir més informació sobre les cookies i com les utilitzem. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close